Pouline Juliane (Polly) Olsen

Begivenheder i Pouline Juliane (Polly) Olsens liv, fortalt af hende selv 27. december 1952

Jeg blev født 11. april 1870 i Tversted, Danmark. Jeg har to søstre og tre brødre, og så har jeg tre halvsøstre fra min fars andet ægteskab, efter min mor døde. Min mor blev dræbt af et lynnedslag. Jeg var 17 år gammel da hun døde. Mine brødre og søstre var inde i huset og min mor blev dræbt da jeg stod ved siden af. Vi boede alene i to år, min far og os børn, så blev min far gift og jeg boede ved min onkel og tante, min mors bror.

Da jeg var en lille pige, læste jeg evangeliet og lavede skolearbejde. Jeg gik aldrig i skole, men jeg bestod mine eksamener hver gang, og jeg var foran i mit skolearbejde. Jeg dimitterede fra folkeskolen da jeg var 14 år gammel.

Mit arbejde har hele mit liv været at hjælpe folk så vel som mig selv.

Jeg kan stadig huske den første hækling jeg lavede. Jeg gik over til naboen, og der var en lille pige som sad og hæklede noget snor. Jeg ville gerne lære at hækle da jeg var en lille pige på omkring 10 år. Jeg stod ovre ved døren og iagttog hvordan hun lavede maskerne, og da jeg kom hjem, tog jeg en lille pind og lavede en krog i den. Jeg tog noget uldgarn og slog maskerne op som hun havde gjort, og så startede jeg med at hækle den ene maske efter den anden. Jeg begyndte at hækle og vælge det ene mønster efter det andet, jeg læste mønstrene fra papirerne og gjorde arbejdet på den måde. Jeg kunne se hvordan de blev lavet.

Min mor syntes at jeg skulle have sko på ligesom andre børn, og hun gav mig sko på og bandt dem med snørebånd og jeg ville gerne lave broderi som jeg havde set andre lave, og hvad gjorde jeg? Jeg gik ud bagved huset og tog et par sakse og klippede min ene sko af; jeg gjorde med mine tænder. Jeg fik den anden sko og strømperne af. Så tog jeg saksen og klippede tæerne af mine strømper så jeg kunne arbejde. Hun bandt aldrig tæerne så jeg ikke kunne få dem af mere.

Tilbage i Danmark strikkede jeg strømper og sjaler og bluser. Jeg lærte det på den måde at jeg så andre gøre det, jeg må have været lærenem. Jeg plejede at tegne arbejdet ved at trække trådene ud af materialet og derefter arbejde med det.

Den første missionær jeg hørte tale, var Victor Higsted da jeg var en lille pige. Jeg syntes det var den pæneste prædiken jeg nogensinde havde hørt. Efter det hørte jeg en del andre missionærer prædike men jeg kan ikke huske deres navne. Da jeg var 18 år gammel, blev jeg døbt 18. november 1888, i den nordlige del af Danmark, i en lille gren af kirken. I 1889 tilsluttede jeg mig Relief Society (hjælpeforeningen) og har tilhørt den lige siden.

Jeg kom til De forenede stater med skibet ”City of Rome”. Jeg havde en god rejse bortset fra jeg var søsyg. Jeg kom derover sammen med venner og ankom til Utah 6. oktober 1894, hvor jeg kom til at bo ved min tante Kirsten og onkel William. Tante Kirsten var min mors søster. Efter min tante døde har jeg boet ved hendes yngste søn, Peter Geisler. Vi ankom til Idaho 30. maj 1909.

Jeg fik mit statsborgerskab for 12 eller 15 år siden. Testen jeg tog, var ikke lille skole. Men jeg kom igennem den og fik mine papirer. Jeg føler nu at dette er mit eget land.

Efter at jeg kom her til United States blev jeg ved med at gå i kirke og deltage i hjælpearbejde for først en organisation og derefter en anden. Mit generelle kirkearbejde har altid været min ambition at udføre de dødes arbejde. Jeg har gjort et en masse arbejde ved at få navnene fra min fars side og min mors side også. Jeg har fået navne fra Danmark ved at fortælle dem at min fætter og jeg var ved at lave en bog med de gamle navne. På denne måde har jeg fået navne uden at nævne kirkeligt arbejde. Jeg har fået navne af mine forfædre tilbage til 1500-tallet og min fætter i ”Ogden” lavede arbejdet. På den måde har vi fået en masse gjort og der er stadig mere jeg kunne lide at gøre, hvis jeg lever længe nok.

Polly døde 21. august 1953

Events in Pouline Juliane (Polly) Olsen's life, told by herself December 27, 1952
I was born on April 11, 1870 in Tversted, Denmark. I have two sisters and three brothers, and then I have three half-sisters from my father's second marriage, after my mother died. My mother was killed by a lightning strike. I was 17 years old when she died. My brothers and sisters were inside the house and my mother was killed as I stood next to her. We lived alone for two years, my father and us children, then my father got married and I lived with my uncle and aunt, my mother's brother.
When I was a little girl, I read the gospel and did schoolwork. I never went to school, but I passed my exams every time and I was at the forefront of my school work. I graduated from primary school when I was 14 years old.
My job all my life has been to help people as well as myself.
I still remember the first crochet I made. I went over to the neighbor and there was a little girl who was sitting and crocheting some string. I wanted to learn to crochet when I was a little girl of about 10 years. I was standing by the door watching how she made the stitches, and when I got home I took a small stick and made a hook in it. I took some wool yarn and folded up the stitches like she had done, and then I started crocheting one stitch after another. I started crocheting and choosing one pattern after another, I read the patterns from the papers and did the work that way. I could see how they were made.
My mom thought I should wear shoes like other kids and she gave me shoes on and tied them with laces and I wanted to make embroidery like I had seen others make and what did I do? I went out behind the house and took a pair of scissors and cut off one of my shoes; I did with my teeth. I got the other shoe and the socks off. Then I took the scissors and cut the toes off my socks so I could work. She never tied her toes so I could not get them off anymore.
Back in Denmark, I knitted socks and shawls and blouses. I learned it in the way that I saw others do what I must have been teachable. I used to draw the work by pulling the threads out of the material and then working with it.

The first missionary I heard speak was Victor Higsted when I was a little girl. I thought it was the nicest sermon I had ever heard. After that, I heard a lot of other missionaries preaching but I do not remember their names. When I was 18 years old, I was baptized on November 18, 1888, in the northern part of Denmark, in a small branch of the church. In 1889, I joined the Relief Society and have belonged to it ever since.

I came to the United States with the ship "City of Rome". I had a good trip except I was seasick. I came over there with friends and arrived in Utah on October 6, 1894, where I came to live with my Aunt Kirsten and Uncle William. Aunt Kirsten was my mother's sister. After my aunt died, I lived with her youngest son, Peter Geisler. We arrived in Idaho on May 30, 1909.

I got my citizenship 12 or 15 years ago. The test I took was not small school. But I got through it and got my papers. I feel now that this is my own country.

After I came here to the United States, I kept going to church and participating in relief work for first one organization and then another. My general church work has always been my ambition to do the work of the dead. I have done a lot of work by getting the names from my father's side and my mother's side as well. I got names from Denmark by telling them that my cousin and I were making a book with the old names. In this way I have been given names without mentioning church work. I got names from my ancestors back to the 16th century and my cousin in Ogden and in that way wee got a lot done and there's still more I liked to do if I live long enough.

Polly died on August 21, 1953

Nyeste kommentarer